TOP

ส.ค.ส. 2553 หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

สมองเกี่ยวข้องกับใจ ถ้าใจเศร้าหมองสมองก็จะฝืด
ถ้าใจผ่องใส สมองก็จะปราดเปรื่องตามไปด้วย
ถ้าเคลียร์อารมณ์ได้มากเท่าไร สมองก็จะดียิ่งขึ้นไป
สมองและใจจะผ่องใส ให้ฝึกทำสมาธิ

… ส.ค.ส. 2553 หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*