TOP

เปิดรับสมัคร เรียนสมาธิ ฟรี – สถาบันพลังจิตตานุภาพ

เรียนสมาธิ นั่งสมาธิ ฟรี – สถาบันพลังจิตตานุภาพ

ข่าวดี !! สถาบันพลังจิตตานุภาพกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 31
เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด
สอนการปฏิบัติตามแนวทางของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
จัดตั้งหลักสูตรโดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินธโร)

การเรียน
* ปฐมนิเทศน์: 12 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น.
* เริ่มเรียน: 13 สิงหาคม 2555 (ภาคปกติ)
* วัน และ เวลาเรียน: วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 18.00 – 20.30 น.
* ระยะเวลาเรียน: 6 เดือน

การรับสมัคร
* วัน: ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ – 12 สิงหาคม 2555
* เวลา: 16.00 – 20.30 น.
* สถานที่: สถาบันพลังจิตตานุภาพ ศูนย์นำชัย 15
145 ถนนพังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
(อยู่ถัดจาก ธนาคารออมสิน ประมาณ 100 เมตร)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
* บุคคลทั่วไป / นักเรียน / นักศึกษา
* อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
* มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.3 ขึ้นไป
* สุขภาพดี แข็งแรง
* มีความอดทน ตั้งใจ และศรัทธา
* ไม่เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน
* ปฏิบัติตามกฎของสถาบันโดยเคร่งครัด

หลักฐานการสมัคร
* รูปถ่ายขนาด 1” จำนวน 2 รูป
* สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
* สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
* 076217321 (16.00-20.30น)

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*