กรรมการ สาขาภูเก็ต

ที่ปรึกษาผู้ดูแลสาขา
อ.วิสิษฐ์ ใจอาจ
อ.ชิราวุธ กรจรุงเกียรติ
อ.ฉวีวงศ์ สกุลตัน
อ.เสลารัตน์ เลื่อมใส
อ.วันชัย ปิติ

ผู้ดูแลสาขา
อ.ลัพธวิทย์ อารีราษฎร์

ผู้ช่วยผู้ดูแลสาขา
อ.ณัชกช วรินทรนุวัตร
อ.จีรสิทธิ์ ถิรวิริยาภรณ์
อ.วรวัฒน์ สถาพงศ์ภักดี
คุณรักษาพงษ์ คำควรจำ
คุณนนทลี มรรคาวาณิช

ฝ่ายบัญชี
คุณสำเนียง อาชญาทา
คุณอรเอี่ยม บุญเจริญ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
อ.สถิตชัย นวะมะรัตน
อ.ปฐมาวดี จุทอง
คุณศรัณย์ฤทัย ตั้งจิตรสนธิ

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
คุณศุภกร เอกทวีโชติ
คุณพัสโสภณ อภิธนโกฏินนท์
คุณสัญญา ศรีเมือง

ฝ่ายอาคารสถานที่
คุณวิรุณ เจริญรักษ์วิทยา
คุณวิพล แซ่ล่าย
คุณโชคประเสริฐ แซ่ฉั่ว

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณพรหมพันธุ์ สุขศิริสัมพันธ์
คุณชนม์เกษม จอมแก้ว

ฝ่ายช่างภาพสถาบัน
คุณสำเนียง อาชญาทา
คุณศุภกร เอกทวีโชติ

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*