TOP

อบรมฟรี สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง (ชินนสาสมาธิ)

อบรมฟรี สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง (ชินนสาสมาธิ)
วันอาทิตย์ ที่3 ของทุกเดือน เวลา 08.30-16.00 น.
ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ต
ถ.พังงา ถัดจากธ.ออมสิน 100 เมตร
โทร 076 217321 (จ.-ศ. 17.30-20.30 น.) หรือ 081 677 7936
กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า

.. รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://www.samathiphuket.com/introduction-to-meditation/

ชินนสาสมาธิ ภูเก็ต โปสเตอร์

Read More
TOP

มาสวดมนต์กันเถอะ 24 ก.พ. 2556 18.00 น.

วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 18.00 น.
ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ
ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 15 ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต

17.45 นัดพบกัน
18.00 เริ่มสวด (24/2/55 สวดพระปริตร)
19.00 เดินจงกรม
19.30 นั่งสมาธิ
20.00 แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

Read More
TOP

เรียนสมาธิฟรี ชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)

เปิดอบรม ชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)

หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 -16.00 น.
ทุกวันอาทิตย์ ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา15 ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกการนั่งสมาธิ การเดินจงกรม และการฟังธรรมะ จะมีการบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของการทำสมาธิ ให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติจริงตามทฤษฎีที่ได้เรียนมา

เป้าหมายของหลักสูตร
– ให้ทุกคนรู้จักทำสมาธิแบบง่ายๆ
– ใช้เวลาเรียนและปฏิบัติน้อยแต่ได้ผลมาก
– รู้จักวิธีทำสมาธิเอาชนะใจตนเอง
– นำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
– ให้รู้จักการทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง

เรียนภาคทฤษฎี
– จุดประสงค์การทำสมาธิ
– อิริยาบถ 4
– การบริกรรม
– ประโยชน์ของสมาธิ
– สมาธิกับการควบคุมอารมณ์
– วิทิสาสมาธิ (สมาธิอย่างง่าย)

เรียนภาคปฏิบัติ
– เดินจงกรม
– นั่งสมาธิ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
– บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา อายุ 9 ปีเป็นต้นไป

การเตรียมตัวเข้าฝึกอบรม 
– แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่จำกัดสี
– งดการใช้เครื่องมือสื่อสารขณะฝึกอบรม
– ในกรณีมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร ชินนสาสมาธิ: อ.จีระสิทธิ์ ถิระวิริยาภรณ์
อาจารย์ผู้ควบคุมการสอน ชินนสาสมาธิ: อ.ชิราวุธ กรจรุงเกียรติ

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา15 ศูนย์นาชัย จ.ภูเก็ต
(ถ.พังงา อยู่ถัดจาก ธนาคารออมสิน ประมาณ 100 เมตร)
หรือ โทร 076 217321 (17.30 – 20.30 น.)

Read More
TOP

สมาธิต้องเรียนด้วยหรือ โดย คุณวิสิษฐ์ ใจอาจ และคณะ

สมาธิ คือ การทำให้จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงอย่างเดียว จนเกิดเป็นความสงบในจิตใจขึ้น ความสงบนี้เองเป็นที่มาของพลังจิต

ชีวิตของมนุษย์ประกอบไปด้ว
1. ร่างกาย เป็นสิ่งที่จับต้องได้
2. จิตใจ เป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้
ทั้งสองสิ่งนี้ทำงานสัมพันธ์กัน โดยจิตใจเป็นตัวสั่งการให้ร่างกายทำสิ่งต่าง ๆ ทั้งความรู้สึกนึกคิดและการกระทำ

แนวทางการทำสมาธิ
• ร่างกาย เป็นสื่อรับผัสสะต่าง ๆ ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์ และควรเริ่มฝึกหัดตั้งแต่ตอนที่เรายังมีร่างกายที่แข็งแรง
• จิตใจ จิตใจที่ปลอดโปร่ง จากอารมณ์ต่าง ๆ จะเป็นสมาธิได้ง่ายกว่า
• คำบริกรรม เป็นอุบายให้จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่ง ๆ เดียว โดยใช้คำว่า “พุทโธ” เป็นคำบริกรรม
• อิริยาบถต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง ยืน เดิน นอน การนั่งและเดินนั้น จะเป็นการนั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวา หงายทับมือซ้าย ส่วนการเดินก็จะเป็นการเดินจงกรม
• สถานที่ ควรจะเป็นสถานที่สัปปายะสงบ ปราศจากสิ่งรบกวน อากาศถ่ายเทสะดวก

ประโยชน์ของสมาธิ
1. หลับสบายคลายกังวล
2. รักษาโรคภัยไข้เจ็บ
3. สมองปัญญาดี
4. มีความรอบคอบ
5. คลายความเครียด
6. มีความสุขพิเศษ
7. กลับใจได้
8. ระงับความร้ายกาจ
9. จิตใจอ่อนโยน
10. เมื่อสิ้นลมพบทางดี
11. เป็นบุญกุศล
12. สร้างวาสนา บารมี

สิ่งเหล่านี้เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากการทำสมาธิเมื่อท่านได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ท่านจะมีสมาธิมากขึ้น เกิดความยับยั้งชั่งใจ และจะมีสติรู้ตัวว่ากำลังโกรธ หลง อยากได้ เมื่อมีสติแล้ว อารมณ์ที่ไม่ดีต่าง ๆ ก็ไม่สามารถเข้ามาที่จิตใจของเราได้

ที่มา สารสโมสรโรตารี ภูเก็ตเซ้าท์ 2

Read More