TOP

ขออนุโมทนาบุญกับ บจก.รักงานพิมพ์

ขออนุโมทนาบุญกับ บริษัท รักงานพิมพ์ จำกัด
โดย คุณทินรัตน์ เทพบุตร และครอบครัว
ที่ช่วยสนับสนุนการพิมพ์แผ่นพับ

แผ่นพับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 15 ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต

แผ่นพับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 15 ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต

Read More
TOP

เรียนสมาธิฟรี ชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)

เปิดอบรม ชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)

หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 -16.00 น.
ทุกวันอาทิตย์ ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา15 ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกการนั่งสมาธิ การเดินจงกรม และการฟังธรรมะ จะมีการบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของการทำสมาธิ ให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติจริงตามทฤษฎีที่ได้เรียนมา

เป้าหมายของหลักสูตร
– ให้ทุกคนรู้จักทำสมาธิแบบง่ายๆ
– ใช้เวลาเรียนและปฏิบัติน้อยแต่ได้ผลมาก
– รู้จักวิธีทำสมาธิเอาชนะใจตนเอง
– นำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
– ให้รู้จักการทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง

เรียนภาคทฤษฎี
– จุดประสงค์การทำสมาธิ
– อิริยาบถ 4
– การบริกรรม
– ประโยชน์ของสมาธิ
– สมาธิกับการควบคุมอารมณ์
– วิทิสาสมาธิ (สมาธิอย่างง่าย)

เรียนภาคปฏิบัติ
– เดินจงกรม
– นั่งสมาธิ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
– บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา อายุ 9 ปีเป็นต้นไป

การเตรียมตัวเข้าฝึกอบรม 
– แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่จำกัดสี
– งดการใช้เครื่องมือสื่อสารขณะฝึกอบรม
– ในกรณีมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร ชินนสาสมาธิ: อ.จีระสิทธิ์ ถิระวิริยาภรณ์
อาจารย์ผู้ควบคุมการสอน ชินนสาสมาธิ: อ.ชิราวุธ กรจรุงเกียรติ

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา15 ศูนย์นาชัย จ.ภูเก็ต
(ถ.พังงา อยู่ถัดจาก ธนาคารออมสิน ประมาณ 100 เมตร)
หรือ โทร 076 217321 (17.30 – 20.30 น.)

Read More
TOP

เปิดรับสมัคร เรียนสมาธิ ฟรี – สถาบันพลังจิตตานุภาพ

เรียนสมาธิ นั่งสมาธิ ฟรี – สถาบันพลังจิตตานุภาพ

ข่าวดี !! สถาบันพลังจิตตานุภาพกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 31
เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด
สอนการปฏิบัติตามแนวทางของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
จัดตั้งหลักสูตรโดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินธโร)

การเรียน
* ปฐมนิเทศน์: 12 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น.
* เริ่มเรียน: 13 สิงหาคม 2555 (ภาคปกติ)
* วัน และ เวลาเรียน: วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 18.00 – 20.30 น.
* ระยะเวลาเรียน: 6 เดือน

การรับสมัคร
* วัน: ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ – 12 สิงหาคม 2555
* เวลา: 16.00 – 20.30 น.
* สถานที่: สถาบันพลังจิตตานุภาพ ศูนย์นำชัย 15
145 ถนนพังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
(อยู่ถัดจาก ธนาคารออมสิน ประมาณ 100 เมตร)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
* บุคคลทั่วไป / นักเรียน / นักศึกษา
* อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
* มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.3 ขึ้นไป
* สุขภาพดี แข็งแรง
* มีความอดทน ตั้งใจ และศรัทธา
* ไม่เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน
* ปฏิบัติตามกฎของสถาบันโดยเคร่งครัด

หลักฐานการสมัคร
* รูปถ่ายขนาด 1” จำนวน 2 รูป
* สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
* สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
* 076217321 (16.00-20.30น)

Read More
TOP

ถวายเพล พระครูปลัดมงคลวัฒน์

Read More
TOP

ถวายเพลพระอาจารย์ พระครูปลัดมงคลวัฒน์ 2

ถวายเพลพระอาจารย์ พระครูปลัดมงคลวัฒน์
วันที่ 8 มิถุนายน 2554
ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ต

Read More
TOP

ถวายเพลพระอาจารย์ พระครูปลัดมงคลวัฒน์ 1

ถวายเพลพระอาจารย์ พระครูปลัดมงคลวัฒน์
วันที่ 7 มิถุนายน 2554
ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ต

Read More
TOP

รายชื่อคณะกรรมการ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 28

รายชื่อคณะกรรมการ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 28
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 15 ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต

ประธาน
คุณรักษาพงษ์ คำควรจำ (เบิ้ล)

รองประธาน
คุณน้ำอ้อย ตันติวิรัชกุล (น้ำอ้อย)
คุณพัสโสภณ อภิธนโกฏินนท์ (ตี๋) – ผู้ช่วย

เลขานุการ
คุณทักษวรรณ ไชยสุวรรณ (วิ)

ประชาสัมพันธ์
คุณศรัณย์ฤทัย ตั้งจิตรสนธิ (มุก)

เหรัญญิก
คุณศิวิมล คำวงษ์ (โอ๋)

และยังมีจอมยุทธอีกหลายท่านที่ขอช่วยเหลือแต่ไม่รับตำแหน่ง อาทิ
– คุณพิญญา แซ่ตั้น (แอ๊ด)
– คุณวาสนา วงศ์วัฒนกิจ (ฮุย)
– คุณปาริชาต อารีราษฎร์ (แอน)

ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตอาสาทุกท่าน เพื่อร่วมสานต่องานของพระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินธโร เผยแพร่วิชาสมาธิ เพื่อความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไป

Read More
TOP

ป้าแอ๋ว บริจาคเงิน 200,000 บาท

ป้าแอ๋ว (นางกิ่มเห็ว) เดิมเป็นโรคซึมเศร้า เป็นมากถึงขนาดคิดสั้น ได้มาเริ่มนั่งสมาธิกับนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น27 ช่วงกลางๆเทอม ตอนนี้ก็นั่งสมาธิมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันไม่ป่วยแล้ว ยิ้มแย้มสดใสขึ้นมาก และได้สมัครเรียนเป็นนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น28 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตอนมานั่งสมาธิเมื่อ 4-5 เดือนที่แล้ว ป้าแอ๋วได้มีโอกาสพบกับ พระครูปลัดสุพล ขันติพโล  (พระครูปลัดมงคลวัฒน์) ท่านพระอาจารย์ก็ได้กรุณาสั่งสอนและให้กำลังใจ แนะนำวิธีในการปฏิบัติตน และป้าแอ๋วก็ได้พูดบอกพระอาจารย์ไว้ตั้งแต่ตอนนั้นว่า ถ้าหายจากโรคซึมเศร้า จะบริจาคเงิน 200,000 บาท ให้กับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

จากนั้นอาการของป้าแอ๋วก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันดูสดใสเป็นคนละคน และในโอกาสที่พระอาจารย์ได้มาเยี่ยมสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ตในครั้งนี้ ป้าแอ๋วจึงถือโอกาสนี้มอบเงินทำบุญ 200,000 บาท ให้กับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

พวกเราทุกคนขออนุโมทนาสาธุกับบุญที่ป้าแอ๋วทำในครั้งนี้ด้วยครับ

Read More
TOP

การมอบเกียรติบัตร ให้นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น27 ผู้ขยันเรียน

การมอบเกียรติบัตร ให้นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น27 ผู้ขยันเรียน
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ต

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

Read More
TOP

ภาพการปฐมนิเทศน์ นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 28

ภาพ การปฐมนิเทศน์ และพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 28
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ต

วัน อาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Read More