TOP

เรียนสมาธิฟรี ชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)

เปิดอบรม ชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)

หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 -16.00 น.
ทุกวันอาทิตย์ ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา15 ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกการนั่งสมาธิ การเดินจงกรม และการฟังธรรมะ จะมีการบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของการทำสมาธิ ให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติจริงตามทฤษฎีที่ได้เรียนมา

เป้าหมายของหลักสูตร
– ให้ทุกคนรู้จักทำสมาธิแบบง่ายๆ
– ใช้เวลาเรียนและปฏิบัติน้อยแต่ได้ผลมาก
– รู้จักวิธีทำสมาธิเอาชนะใจตนเอง
– นำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
– ให้รู้จักการทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง

เรียนภาคทฤษฎี
– จุดประสงค์การทำสมาธิ
– อิริยาบถ 4
– การบริกรรม
– ประโยชน์ของสมาธิ
– สมาธิกับการควบคุมอารมณ์
– วิทิสาสมาธิ (สมาธิอย่างง่าย)

เรียนภาคปฏิบัติ
– เดินจงกรม
– นั่งสมาธิ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
– บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา อายุ 9 ปีเป็นต้นไป

การเตรียมตัวเข้าฝึกอบรม 
– แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่จำกัดสี
– งดการใช้เครื่องมือสื่อสารขณะฝึกอบรม
– ในกรณีมีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร ชินนสาสมาธิ: อ.จีระสิทธิ์ ถิระวิริยาภรณ์
อาจารย์ผู้ควบคุมการสอน ชินนสาสมาธิ: อ.ชิราวุธ กรจรุงเกียรติ

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา15 ศูนย์นาชัย จ.ภูเก็ต
(ถ.พังงา อยู่ถัดจาก ธนาคารออมสิน ประมาณ 100 เมตร)
หรือ โทร 076 217321 (17.30 – 20.30 น.)

Read More
TOP

แผ่นพับ รับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 28

กรุณาคลิกที่ภาพ เพื่อขยาย

ขออนุโมทนาสาธุ กับ
คุณทินรัตน์  เทพบุตร
บริษัท เวิลด์ ออฟเซ็ท พริ้นติ้ง จำกัด
นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 27 อาจารย์ และพี่เลี้ยง
ที่ได้ช่วยเหลือ และร่วมเป็นส่วนหนี่งในการจัดทำโบรชัวร์นี้

Read More
TOP

จากการได้มาศึกษาสมาธิ กับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

จีระสิทธิ์ ถิรวิริยาภรณ์ (นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 27)

จากการได้มาศึกษาสมาธิ กับสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่15 ศูนย์นำชัย ทำให้ทราบรายละเอียดอะไรๆ หลายๆอย่างไร เกี่ยวกับสมาธิ ทำให้ทราบถึงปฎิกิริยาอาการต่างๆในขณะนั่งสมาธิ รู้ถึงคุณและโทษ และรู้ขั้นตอนของสมาธิ เพราะมีอาจารย์ผู้รู้คอยแนะคอยสอนไม่หลงทาง

อีกอย่างหนี่งเป็นการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่รู้สึกอึดอัดปฎิบัติได้ทุกคน ไม่ต้องลาเรียน ไม่ต้องลางาน แค่วันละ2.30ชม เราจะได้ประโยชน์อีกมากมายจากสมาธิ

ขอขอบพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ ผู้ก่อตั้งสถาบันนี้ขี้นมา เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของประชาชนทั่วไป และประชากรโลก ข้าพเจ้ากราบสาธุกับพระอาจารย์หลวงพ่อ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถาบันพลังจิตตานุภาพทุกสขา สาธุ สาธุ

Read More
TOP

สมาธิต้องเรียนด้วยหรือ โดย คุณวิสิษฐ์ ใจอาจ และคณะ

สมาธิ คือ การทำให้จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงอย่างเดียว จนเกิดเป็นความสงบในจิตใจขึ้น ความสงบนี้เองเป็นที่มาของพลังจิต

ชีวิตของมนุษย์ประกอบไปด้ว
1. ร่างกาย เป็นสิ่งที่จับต้องได้
2. จิตใจ เป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้
ทั้งสองสิ่งนี้ทำงานสัมพันธ์กัน โดยจิตใจเป็นตัวสั่งการให้ร่างกายทำสิ่งต่าง ๆ ทั้งความรู้สึกนึกคิดและการกระทำ

แนวทางการทำสมาธิ
• ร่างกาย เป็นสื่อรับผัสสะต่าง ๆ ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์ และควรเริ่มฝึกหัดตั้งแต่ตอนที่เรายังมีร่างกายที่แข็งแรง
• จิตใจ จิตใจที่ปลอดโปร่ง จากอารมณ์ต่าง ๆ จะเป็นสมาธิได้ง่ายกว่า
• คำบริกรรม เป็นอุบายให้จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่ง ๆ เดียว โดยใช้คำว่า “พุทโธ” เป็นคำบริกรรม
• อิริยาบถต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง ยืน เดิน นอน การนั่งและเดินนั้น จะเป็นการนั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวา หงายทับมือซ้าย ส่วนการเดินก็จะเป็นการเดินจงกรม
• สถานที่ ควรจะเป็นสถานที่สัปปายะสงบ ปราศจากสิ่งรบกวน อากาศถ่ายเทสะดวก

ประโยชน์ของสมาธิ
1. หลับสบายคลายกังวล
2. รักษาโรคภัยไข้เจ็บ
3. สมองปัญญาดี
4. มีความรอบคอบ
5. คลายความเครียด
6. มีความสุขพิเศษ
7. กลับใจได้
8. ระงับความร้ายกาจ
9. จิตใจอ่อนโยน
10. เมื่อสิ้นลมพบทางดี
11. เป็นบุญกุศล
12. สร้างวาสนา บารมี

สิ่งเหล่านี้เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากการทำสมาธิเมื่อท่านได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ท่านจะมีสมาธิมากขึ้น เกิดความยับยั้งชั่งใจ และจะมีสติรู้ตัวว่ากำลังโกรธ หลง อยากได้ เมื่อมีสติแล้ว อารมณ์ที่ไม่ดีต่าง ๆ ก็ไม่สามารถเข้ามาที่จิตใจของเราได้

ที่มา สารสโมสรโรตารี ภูเก็ตเซ้าท์ 2

Read More
TOP

ดีใจที่ได้มาเรียนสมาธิ ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ

ผม ลัพธวิทย์ อารีราษฏร์ เป็นนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 27

หลังจากที่ผมได้เรียนสมาธิมาประมาณ 4 เดือน ผมรู้สึกขอบคุณตัวเองมากที่เมื่อ 4 เดือนที่แล้วผมตัดสินใจสมัครเรียนในหลักสูตรครูสมาธิ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ตอนเริ่มเรียนช่วงแรก ผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะสามารถเรียนสมาธิได้มานานถึง 4 เดือน การเดินจงกรม และนั่งสมาธิช่วงแรกของผมนั้นมีแต่ความกังวล ทั้งกังวลเรื่องงาน และเรื่องอื่นๆสารพัด ทำให้เรารู้สึกระวนกระวาย ไม่นิ่ง และเหมือนอยากจะเดินออกจากห้องนั่งสมาธิไปในตอนนั้น

แต่ด้วยคำสอนของอาจารย์  พระอาจารย์ และ หลักสูตร “ครูสมาธิ” ที่สอนอย่างเป็นขันเป็นตอน ทำให้ผมเริ่มเข้าใจการนั่งสมาธิทีละเล็กทีละน้อย ตัวเองค่อยๆอดทนมากขึ้น จนรู้สึกว่าตัวเองเริ่มทำได้ จากที่เคยทน ก็กลายเป็นไม่ต้องทน และกลายเป็นความสุข

ที่ผมรู้สึกขอบคุณตัวเอง ที่สามารถพาตัวเองมาเรียนหลักสูตรครูสมาธิจนกระทั่งปัจจุบัน ก็เพราะ สิ่งที่ผมได้จากการเรียนสมาธินั้นมากมาย และลึกซึ้งเหลือเกิน มากเกินกว่าที่จะบรรยายให้เห็นภาพได้

Read More
TOP

ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่เว็บไซต์ของ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ต

เตรียมพบกับสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นที่นี่ เร็วๆนี้

เว็บไซต์นี้ จะเป็นศูนย์รวมเรื่องสมาธิ และการฝึกสมาธิในจังหวัดภูเก็ต

ท่านสามารถเรียนรู้สมาธิอย่างถูกวิธี ตั้งแต่เริ่มต้น จนชำนาญ ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภูเก็ต

Read More